Opleiding

Kursus

Modules

 

STATUTêRE OPLEIDING

 


Brandbestryding - Basiese Kursus

(Fire Fighting - Basic Training)

 • Tipe Brande.
 • Verskillende klasse van vure.
 • Hoe brande versprei.
 • Metodes om vure te blus.
 • Brandblussers.
 • Gebruik van brandblusser.

Brandbestryding

(Fire Fighting)

 • Tipe Brande.
 • Verskillende klasse van vure.
 • Hoe brande versprei.
 • Metodes om vure te blus.
 • Brandblussers.
 • Gebruik van brandblusser.
 • Ontruiming
 • Prosedures in geval van brand

Kettingsaag

 • Dele van 'n kettingsaag.
 • Veiligheidsmaatreëls tov kettingsaag.
 • Die instandhouding van ‘n  kettingsaag.
 • Veilige gebruik van 'n kettingsaag

Trekkeroperateur

(Veiligheid & Onderhoud)

 • Wetlike vereistes
 • Gevare en risikos
 • Daaglikse onderhoud
 • Veiligheid op en rondom die trekker

Veiligheidsverteenwoordiger

 • Wet op beroepsgesondheid & veiligheid
 • Beginsels van ongeluksvoorkoming
 • Aanstelling & verantwoordelikhede 
 • Identifisering van risiko's
 • Inspeksies
 • Veiligheidskomitees

Veilige Hantering van Landbou Chemiese Middels

 • Redes vir gebruik maak van chemiese stowwe
 • Markvereistes vir die gebruik van chemiese stowwe
 • Hantering van die middels

Voedselveiligheid & Higiëne (inleidende program vir HACCP & BRC)

 • Noodsaaklikheid van voedselveiligheid
 • Tipe risikos
 • Bekampingsmaatreëls
 • Inleding tot HACCP & BRC

BESTUUR & LEIERSKAP


Baanbreker Bestuur 

(Bestuur & Bestuurbeginsels)

 • Inleiding tot leierskap
 • Beplanning & Organisering
 • Kommunikasie
 • Motivering
 • Prestasiemeting
 • Dissipline
 • Arbeidsreg

Etiek in die Werkplek

(Waardes)

 • Betekenis van Etiek
 • Toepassing van Etiek
 • Die aard en karakter van integriteit
 • Aanspreeklikheid
 • Onetiese gedrag

Hantering van Dissipline in die Werkplek

 

 • Konsultasie met werknemer
 • Regte van die werknemer
 • Praktiese Oefening
 • Mondelinge Skorsing van diens
 • Produktiwiteit
 • Dissiplinêre prosedure

 

Kommunikasie en Instruksies

 • Afrigting
 • Ondervragingsmetodes
 • Rol van afrigter
 • Voorbereiding van afrigting
 • Hersiening en terugvoering
 • Monitoring van vordering

Toesighouer / Leierskap

(Take Charge)

 • Leierskap
 • Bestuursvaardighede
 • Mondelinge instruksies
 • Produktiwiteit

Produktiwiteit & Doelwitstellings

(Productivity & Goal Setting)

 • Wat is produktiwiteit
 • Hoe word produktiwiteit gemeet?
 • Die verskillende produktiwiteitsfaktore
 • Hoe om produktiwiteit te verhoog
 • Doelwitstelling
 • Ken my eie doelwitte
 • Hantering van onbekwame werkers

Selfhandhawing

(Assertiveness)

 • Hoe selfhandhawend is ek?
 • 4 Eienskappe van skynheiliges
 • Onderskeid tussen geaardheid en onbeskoftheid
 • Voordele van selfhandhawing
 • Wanneer om selfhandhawend op te tree
 • Hoe om selfvertroue te ontwikkel
 • Hoekom is dit nodig?

Vergaderingsprosedures

(Gesamentlike Bestuur)

 • Vergaderings: Notules, Kennisgewing & Prosedures
 • Jaarbeplanning
 • Finansiële bestuur
 • Konflikhantering

ADMINISTRATIEF


Kliëntehantering

 • My pos in die besigheid
 • Die Kliënt
 • My werkplek
 • Effektiewe kommunikasie
 • Telefoon etiket

Menslike Hulpbronne Administrasie

(ABC van Personeelbestuur)

 • Instandhouding van personeel rekords
 • Personeel bestuur funksies
 • Stelselbestuur
 • Inleiding tot wetgewing
 • Beleid & prosedures

LEWENSVAARDIGHEDE


Persoonlike Begroting - Rek jou Rande

(Personal Budget)

 • Persoonlike Begroting
 • Oopmaak van persoonlike bankrekening
 • Verbetering van finansiële posisie